Top10אנטי-וירוס

גילוי נאות

גילוי נאות

אמינות תוכן

התכנים באתר שלנו נוצרו בקפידה רבה. עם זאת, אנחנו לא יכולים להבטיח את הדיוק, השלמות או הסדר הכרונולוגי של התכנים. כנותני שירות אנחנו אחראיים על התכנים האישיים שלנו באתר בהתאם לחוקים הכללים. עם זאת, אנחנו לא מחויבים לנטר חומר שמועבר אלינו או מאוחסן על ידי צד ג' או לחקור נסיבות המראות על פעילות לא חוקית. התחייבות להסיר או לחסום את השימוש במידע תחת החוק הכללי נשארת ללא שינוי. עם זאת, אמינות בהקשר זה אפשרית אך ורק מהרגע שבו נודע לנו על פעילות בלתי חוקית ספציפית. בעת התראה על הפרות שכאלה, אנחנו נסיר את התוכן באופן מיידי.

אמינות של קישורים חיצוניים

האתר שלנו מציע קישורים לאתרים חיצוניים או צד ג' שעל התכנים שלהם אין לנו כל השפעה. לכן, אנחנו לא יכולים להניח כל אמינות בנוגע לתכנים חיצוניים. התוכן בדפים המקושרים הוא תמיד באחריות הספק או המתפעל המתאים של אותם אתרים. הדפים הקושרים נבדקו להפרות חוק אפשריות בזמן הקישור. לא אותרו תכנים בלתי חוקיים בזמן הקישור. עם זאת, בקרת תוכן מתמדת על האתרים המקושרים היא לא סבירה בהעדר הוכחה חותכת של הפרה של החוק. בעת התראה על הפרות, אנחנו נוריד את הקישורים באופן מיידי.

זכויות יוצרים

התוכן והעבודות הנוצרו על ידי מתפעלי אתר זה הם תחת חוק זכויות היוצרים של ישראל. ההעתקה, העיבוד, ההפצה או כל סוג של ניצול מחוץ לגבולות חוק זכויות היוצרים דורש הסכמה בכתב של היוצר או הכותב המתאים. הורדות והעתקות מהאתר הן לשימוש אישי, לא שיווקי בלבד. כל עוד התכנים לא נוצרו על ידי המתפעל של אתר זה, חוקי זכויות היוצרים של צד ג' נלקחים בחשבון. תכנים של צד ג' בפרט מסומנים ככאלה. היה ואת/ה עדיין מודע/ת להפרה של זכויות יוצרים, נבקש ממך ליידע אותנו. בעת התראה על הפרות, אנחנו נסיר תכנים שכאלה באופן מיידי.